UMOWA O DOFINANSOWANIE PROJEKTU NR UDA-RPPM.02.02.01-00-005/11-00
NA REALIZACJĘ PROJEKTU PT.
„Wschodnio – pomorska sieć szerokopasmowa – budowa infrastruktury światłowodowej
obejmująca zasięgiem gminy: Kolbudy, Przywidz i Trąbki Wielkie”

BIALL-NET Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Projekt wpółfinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013

 

Budowa infrastruktury światłowodowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w celu zwiększenia dostępu do infrastruktury telekomunikacyjnej oraz podniesienia poziomu wykorzystania technik informatycznych w sferze gospodarczej i społecznej na terenie gmin: Kolbudy, Przywidz oraz Trąbki Wielkie.

Przewidujemy, że realizacja projektu przyczyni się do intensyfikacji rozwoju społecznego
i gospodarczego gmin poprzez poprawę warunków dostępu do wiedzy oraz zaawansowanych e-usług. Realizacja projektu wpłynie również na zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej oraz aktywizację gospodarczą gmin w oparciu o wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjnych
i komunikacyjnych (ICT). Wśród kolejnych celów pośrednich projektu na poziomie oddziaływania wymienić należy:

  •  przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu społeczności lokalnej,
  • wyrównywanie dysproporcji wewnątrz-regionalnych w zakresie upowszechnienia dostępu do szerokopasmowego Internetu,
  • upowszechnienie wykorzystania ICT na rzecz świadczenia e-usług,
  • podniesienie kwalifikacji zawodowych mieszkańców regionu,
  • poprawę jakości kształcenia młodzieży i zapobieganie patologiom,
  • rozwój e-usług, e-administracji, e-zdrowia oraz e-edukacji.

Projekt pozytywnie wpłynie na wyrównywanie szans w regionie i wpłynie na niwelację dyskryminacji.